DATA PUBLIKACJI: 05.11.2020

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie shop.reediano.com;
 2. Sprzedawca – Dawid Szot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REEDIANO REED CASES AND MORE, NIP 8691987609, REGON 367351755;
 3. Produkt, Produkty – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;
 4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.
 2. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: (i) dodanie Produktów do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) potwierdzenie treści złożonego zamówienia, (iv) płatność, (v) weryfikacja zamówienia, (vi) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), (vii) dostawa.
 3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez proces zamówienia należy:
  1. Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości,
  2. Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „do koszyka”,
  3. Kliknąć przycisk „przejdź do kasy”,
  4. Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów,
  5. Wskazać dane teleadresowe,
  6. Wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt,
  7. Wybrać metodę płatności,
  8. Zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „złóż zamówienie”.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury niewymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).
 5. Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści.
 6. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Od momentu złożenia zamówienia Klient ma dziesięć minut na dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 8. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 9. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 10. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 11. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych  niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.
 12. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@reediano.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta  zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:
  1. Klient złożył zamówienie w warunkach, o których mowa w ust. 15 poniżej;
  2. Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;
  3. Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub
  4. Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie;
  5. Produkt jest niedostępny.
 14. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Dodatkowo Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło,  umowa sprzedaży nie została zawarta, a zamówienie zostało anulowane.
 15. W związku z dużym zainteresowaniem Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę, celem kontrolowania okresów ograniczonej dostępności sprzedawanych Produktów, w ten sposób, że Klient będzie uprawniony do zakupu nie więcej niż (i) 2 (dwóch) sztuk tego samego Produktu w ramach jednego zamówienia; lub (ii) 3 (trzech) sztuk różnych lub takich samych Produktów w ciągu kwartału kalendarzowego, liczonego począwszy od daty przyjęcia pierwszego zamówienia do realizacji. W takich przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia lub do odstąpienia od już zawartej umowy sprzedaży (w drodze oświadczenia złożonego za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia i komunikatu, o których mowa w ust. 9 powyżej).

§5 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Sklep oferuje dwie metody dostawy:
  1. Przesyłka kurierska na adres wskazany przez Klienta albo
  2. Odbiór osobisty pod adresem Wojakowa 62, 32-862 Porąbka Iwkowska.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności (zapłać przelewem, zapłać z PayPal, Przelewy24) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (chyba że te nie zostały naliczone, ponieważ Klient odbiera Produkt osobiście) i pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
 4. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej DHL.
 7. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.  Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną (DHL) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 9. Przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie”:
  1. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie: (i) w przypadku wyboru płatności metodą online za pomocą Przelewy24, PayPal oraz (ii) dla zamówień złożonych w polskiej wersji Sklepu.
  2. Zamówienie będzie możliwe do odbioru w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient może odebrać Produkt jedynie po otrzymaniu powiadomienia. Wcześniej Produkt nie będzie możliwy do odbioru.
  4. Zamówienie będzie oczekiwało na odbiór pod adresem: Wojakowa 62, 32-862 Porąbka Iwkowska.
  5. Do odbioru zamówienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane  zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie” w wypadku nieodebrania ich w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji z pkt. 3 powyżej.
  7. Opcja „odbiór osobisty” jest bezpłatna, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

§6 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.
 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. Podawane są w złotych polskich (PLN), w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD).
 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I RĘKOJMIA ZA WADY

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3-5  poniżej.
 2. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: Wojakowa 62, 32-862 Porąbka Iwkowska.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz jednorazowy koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy (tj. kurier DHL) (koszt przesyłki pierwotnie poniesiony przy zakupie i dostarczeniu Produktu ze Sklepu do Klienta). Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie.
 6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową. 
 7. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
 9. Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.
 11. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie dla Klientów z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).
 2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z trzech działań:
  1. Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,
  2. Obniżenia ceny Produktu albo
  3. Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
 3. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
 4. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.
 5. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.
 6. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.
 7. Drewno jest materiałem, który reaguje na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału. Podobnie metalowe elementy okuciowe mogą z czasem zmieniać kolor. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy (tj. kurier DHL).
 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:
  1. Listem,
  2. Przesyłką za pobraniem.
 4. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zwrotu i reklamacji Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres: Wojakowa 62, 32-862 Porąbka Iwkowska.
 2. Osobisty odbiór Produktów jest możliwy wyłącznie w butiku stacjonarnym pod adresem: Wojakowa 62, 32-862 Porąbka Iwkowska.
 3. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: contact@reediano.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 5. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta  i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.
 8. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
 9. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password